Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest
 

 

CCIA Timiș a lansat un nou proiect menit profesionalizării angajaților
Cursuri GRATUITE de profesionalizare a angajaților:

RESPONSABIL DE MEDIU (Cod COR 325710) - 40 ore
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE (Cod COR 242213) - 40 ore
CONTABIL (Cod COR 331302) - 120 ore

Participarea la curs este gratuită! Numărul de locuri este limitat

Conditii de inscriere si participa?

• Sunt eligibili pentru înscriere și participare doar angajați în cadrul IMM-urilor din Regiunea Vest eligibile conform SNC și SNCDI
• Nu pot face parte din grupul țintă persoanele care ocupă poziții de management în întreprinderi
• Nu pot face parte din grupul țintă angajații din departamentele de resurse umane de la nivelul întreprinderilor
• Se pot înscrie și califica doar persoane care au domiciliul în unul din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara

!! Cursul este autorizat  de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională din Județul TimisFinanțare: Programul Operațional Capital Uman
Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Componenta 1: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - Regiuni mai puțin dezvoltate
Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoare-lor  economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Parteneri:
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș - beneficiar / lider de parteneriat
Universitatea Politehnica Timișoara
Expert Consulting SRL Timișoara

Durata proiectului: 18 luni, din 19 decembrie 2019 până în 18 iunie 2021.

Valoarea totală a proiectului: 3.271.836,58 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.740.313,54 lei

Scopul proiectului:
Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă prin îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadrul formal, non-formal sau informal, asigurarea actualizării cunoștințelor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv privind orientarea profesională și validarea competențelor dobândite, cu rezultat direct în creșterea competitivității economice a firmelor active din Regiunea Vest.

Grupul țintă
 • 336 angajați cu contract individual de muncă din firme din Regiunea Vest care își des-fășoară activitatea principală sau secundară în unul dintre sectoarele economice cu po-tențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul dintre domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
 • Minimum 40 de firme (din care 36 IMM-uri) vor benefia de asistență în elaborarea planurilor de instruire a angajaților și vor putea implementa aceste planuri în maximum 6 luni de la finalizarea proiectului.

Obiectiv general:
Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă prin îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadrul formal, non-formal sau informal, asigurarea actualizării cunoștințelor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv privind orientarea profesională și validarea competențelor dobândite, cu rezultat direct în creșterea competitivității economice a firmelor active din Regiunea Vest.
În stabilirea obiectivului general s-a ținut cont de concluziile analizelor ex-ante prezentate în Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 și în Stategia Guvernamen-tală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cât și de concluziile analizei nevoilor de instruire culese prin chestionarea firmelor din regiune și a angajaților acestora.

Obiective specifice:

 1. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI pentru 326 de angajați din cadrul firmelor din Regiunea Vest;
 2. Creșterea interesului întreprinderilor din Regiunea Vest care se încadrează în sectoa-rele economice/ domeniile identificate conform SNC și SNCDI, prin desfășurarea unei campanii de conștientizare a avantajelor acestor activități în rândul angajaților proprii;
 3. Asistarea în elaborarea și implementarea planurilor de instruire în vederea calificării/ recalificării, perfecționării și specializării angajaților pentru minimum 40 de firme din care 36 IMM-uri care se încadrează în sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC și SNCDI la maximum 6 luni de la finalizarea proiectului;
 4. Crearea și dezvoltarea unor parteneriate durabile cu 40 de firme din Regiunea Vest, fapt ce va conduce la creșterea pe termen lung a cooperării între top managementul întreprinderilor și angajații care vor participa la programele de instruire, contribuind astfel la atingerea obiectivului general al Axei Prioritare 3 - "Locuri de muncă pentru toți".

Activitățile proiectului:
 • I.    Organizarea și derularea campaniei de conștientizare a angajatorilor vizați prin proiect cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților proprii la programe de formare continuă
  • A 1.1  Planificarea campaniei de conștientizare a angajatorilor Perioada: 19 Decembrie 2019 - 18 Februarie 2020
  • A 1.2 Derularea campaniei de conștientizare a angajatorilor vizați prin proiect cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților proprii la programe de formare profesională și monitorizarea efectelor acesteia  Perioada: 19 Ianuarie 2020 - 18 Mai 2020
 • II.    Organizarea și derularea programelor de formare profesională (calificare/recalificare, perfecționare, specializare)
  • A 2.1 Recrutarea și selectia cursanților  Perioada: 19 Februarie 2020 - 18 Decembrie 2020
  • A 2.2 Pregătirea și derularea cursurilor   Perioada: 19 Martie 2020 - 18 Ianuarie 2021 
 • III.    Evaluarea și certificarea competențelor profesionale ale angajaților participanți în programul de formare
  • A 3.1 Pregătirea evaluării și certificarea competențelor profesionale  Perioada: 19 Aprilie 2020 - 18 Martie 2021
 • IV.    Asistență acordată întreprinderilor în vederea elaborării și introducerii programelor de învățare la locul de muncă, la 6 luni dupa finalizarea proiectului
  • A 4.1 Asistență acordată întreprinderilor în vederea elaborării și introducerii programelor de învățare la locul de muncă   Perioada: 19 Mai 2020 - 18 Iunie 2021
 • V Management de proiect
  • A 5.1 Informare și publicitate
  • A 5.2 Derulare achiziții
  • A 5.3 Derularea activităților specifice    Perioada: 19 Decembrie 2019 - 18 Iunie 2021

Programe de formare profesionala furnizate de CCIA Timis

 Cursuri autorizate:
 1. Responsabil mediu (40 ore) - Cod COR 325710
 2. Cofetar-patiser / nivel 3 (480 ore) Cod COR 751202
 3. Lucrător în comerț / nivel 2 (360 ore) – Cod COR 5220.1.1
Programe de formare profesională furnizate de Expert Consulting SRL
Cursuri autorizate:
 • Formator - Cod COR 242401
 • Tutore de practică - COR 333309
 • Operator marketing - Cod COR 263120
 • Ergonomist - Cod 226309

Programe de formare furnizate de Universitatea Politehnica Timișoara
Cursuri autorizate:
 • Sudor nivel 3 - calificare
 • Operator mașini cu comandă numerică - nivel 3/ calificare
 • Tehnician prelucrări mașini cu comandă numerică - nivel 4/calificare
 • Tehnician automatizări - nivel 4/calificare
 • Inspector SSM

Contextul proiectului: 
Creșterea ritmului introducerii noilor tehnologii și globalizarea economică și culturală  conduc la nevoia adaptării continue a indivizilor la schimbare. În acest context, învățarea de-a lungul întregii vieți, atât în varianta formală cât și în cea informală, se constitutie într-o practică esen-țială dezvoltării fiecărui individ în parte, permițând o reducere importantă a decalajelor exis-tente între cerințele pieței muncii și oferta existentă pe piața muncii, în termeni de cunoștințe și abilități ca urmare a diferenței de ritm între cerințele agajatorilor și modificările/aprobările de curriculă.
Efectul pozitiv, pe termen lung, urmărit prin atingerea obiectivelor proiectului, constă în crea-rea unei mase critice în populația angajată din Regiunea Vest calificată, perfecționată și spe-cializată care să asigure în perioada post implementare un climat concurențial potrivit obiecti-velor de dezvoltare regională asumate și o preocupare reală pentru dezvoltarea personală, identificare de mijloace de eficientizare a activității și atitudine pozitivă față de muncă.

Informații suplimentare la tel: 0732-185.285,  e-mail: office@cciat.ro, Daiana BUZATU - Manager de proiect.