Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | SIA VEST- Suport pentru Inițiative Antreprenoriale | Reluare Achizitie directa Servicii de catering- data publicare 05 iulie 2018 (Licitatii Proiect SIA VEST POCU/82/3/7/105255)
 

   

  Reluare Achizitie directa Servicii de catering- data publicare 05 iulie 2018


  Invitatie de participare
  In atentia operatorilor economici interesati,

  Vă invitam sa participati la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii de catering conform specificatiilor tehnice pentru participantii la cursurile organizate in cadrul Proiectului „SIA VEST - Suport pentru Initiative Antreprenoriale” , proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/82/3/7/105255, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană .

  Obiectul şi locul de implementare a contractului: prestarea de Servicii de catering conform specificatiilor tehnice, Cod CPV 55520000-1, 55521200-0, Regiunea Vest
  Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata: pana in 31.12.2018
  Valoarea bugetata (Lei fara TVA):  total 28950 lei (150 lei/pers/curs)
  Pentru contractarea serviciilor va fi selectata oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului..

  Descarca invitatia de participare la achizitia directa.

  Fișiere disponibile download file:


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ