Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Servicii | Relații interne: consultanță, certificări
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


  Eliberare certificate de orgine

  În conformitate cu legislația în vigoare CCIA Timiș este abilitată săemită ”certificate de origine a mărfurilor”. Acestea se elibereaza in baza urmatoarelor documente:

  • declaraţia de origine – original;
  • factură externă – copie conforma cu originalul;
  • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului - copie;
  • acreditiv şi / sau contract - copie;
  • împuternicire / delegaţie - original;
  • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

  Termenul de eliberare este de 1 zi de la data depunerii cererii si a documentatiei complete. Un certificat de origine emis de către CCIAT corespunde unei singure facturi. În situaţia în care se solicită îndreptarea unor erori materiale prin înlocuirea certificatului de origine, este obligatorie depunerea exemplarului original şi a copiei semnate a Certificatului de Origine initial. CCIAT îşi rezervă dreptul de a solicita orice document pe care îl consideră necesar şi util pentru stabilirea originii bunurilor pentru care se solicită emiterea Certificatului de Origine.

   

    Certificare semnătură administrator societate

  CCIA Timiș certifică,  la solicitarea agenților economici, diferite tipuri de documente externe – facturi externe, liste  de prețuri, liste de produse etc. – necesare tranzacțiilor comerciale internaționale sau pentru alte operațiuni comerciale.

  Documentele necesare obținerii semnăturii de certificare a documentelor externe, sunt:

          Cerere simpla; –
  – documentele pentru care se solicită certificarea de semnătură (original + copie certificată);
  – cartea de identitate/paşaportul, după caz, a reprezentantului legal a cărui semnătură se certifică (copie);
  – certificatul de înregistrare în Registrul Comerţului, copie conformă cu originalul;
  – împuternicirea persoanei delegate să obţină certificarea de semnătură;.
  – cartea de identitate/buletinul/paşaportul persoanei împuternicite să obţină certificarea de semnătură (copie).

   Important:

  – se pot certifica doar semnăturile emise de reprezentanţii legali ai societăţii solicitante;
  – se pot certifica semnăturile doar de pe documente originale;
  – se certifică semnătura nu conţinutul documentelor;
  – nu pot fi certificate semnăturile reprezentanţilor legali al căror mandat a expirat;
  – nu pot fi eliberate certificări de semnătură pentru societăţile comerciale radiate, aflate în lichidare sau pentru care a încetat dreptul de administrare în cadrul procedurii de insolvenţă.

   Certicate IMM

  CCIA Timiș eliberează, la cererea firmelor membre Certificatul IMM, care atestă faptul că societatea a dobândit vocaţia de a intra în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii şi îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării si dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, putând fi încadrată la prevederile art.4, alin.1, lit. a din aceeași lege.

   Firmele care solicită acest document trebuie să anexeze următoarele:

  • DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii al carui model se regaseste in Anexa nr.1 a Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
  • Situatiile financiare (bilanțurile contabile) aferente ultimilor 3 ani fiscali depuse la ORC;
  • Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
  • Certificatul de Înmatriculare a societății (în copie)

   

  • Asistență pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților la ORC:

  - Înființări societăți 

  - Modificări și mențiuni 

  - Eliberare certificate de orgine

  - Certificare semnătură administrator societate

  - Certificări de Membru

  - Certicate atestare calitate IMM

  - Avizare forța majoră

   Înființări societăți

  Persoană fizică autorizată (PFA) - persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa de muncă şi aptitudinile sale profesionale

  Consultanță primară

  Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;

  Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;

  Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională.

  SERVICII oferite:

  Obținerea rezervării denumirii;

  Redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul social și/sau sedii secundare;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

  Inmanarea dosarului in vederea depunerii lui la Oficiul Registrului Comerțului pentru obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.

  Întreprindere individuală (II) - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică

  Consultanță primară

  Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;

  Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;

  Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională.

  SERVICII oferite:

  Obținerea rezervării denumirii ;

  Redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul social și/sau sedii secundare;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

  Inmanarea dosarului in vederea depunerii lui la Oficiul Registrului Comerțului pentru obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.

  Întreprindere familială (IF) – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa.

  Consultanță primară

  Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;

  Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;

  Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională.

  SERVICII oferite:

  Obținerea rezervării denumirii ;

  Redactare acord de constituire, contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul social și/sau sedii secundare;

  Redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul social și/sau sedii secundare;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

  Inmanarea dosarului in vederea depunerii lui la Oficiul Registrului Comerțului pentru obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.

  Societatea cu răspundere limitată (SRL) - societate constituită din unul sau mai mulţi asociaţi, persoane fizice sau juridice, (maxim 50) ale cărei obligaţiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii sunt obligaţi numai în limita capitalului social subscris.

  Consultanță primară

  Alegerea, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii;

  Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;

  Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;

  Stabilirea capitalului social și a participării asociaților;

  Stabilirea modului în care se realizează controlul societății;

  Stabilirea administratorilor, cu precizarea limitelor de competență și reprezentare.

  SERVICII oferite:

  Obţinerea rezervării denumirii firmei;

  Redactare act constitutiv;

  Redactare declaraţii pe proprie răspundere, pentru asociaţi/administratori;

  Redactare contract de comodat, contract de închiriere;

  Pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii, îndrumare pentru completarea formularului privind înregistrarea fiscală;

  Inmanarea dosarului in vederea depunerii lui la Oficiul Registrului Comerțului pentru obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.

  Societatea comercială pe acţiuni (SA) - este acea societate constituită de cel puţin 2 acţionari, persoane fizice sau juridice, obligaţiile sociale fiind garantate cu patrimoniul social, actionarii răspunzând numai în limita capitalului subscris. Capitalul social al societăţii pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei.

  Consultanță primară

  Alegerea, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii;

  Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;

  Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;

  Stabilirea capitalului social și a participării acționarilor la constituirea acestuia;

  Stabilirea sistemului de administrare, cu precizarea limitelor de competență și reprezentare;

  Stabilirea modului în care se realizează controlul societății, cu precizarea cenzorilor sau auditorului;

  Stabilirea condițiilor de cvorum pentru adunarea generală a acționarilor.

  SERVICII oferite:

  Obținerea rezervării denumirii firmei;

  Redactare act constitutiv;

  Redactare declarații pe proprie răspundere, pentru acționari, administratori, cenzori;

  Redactare contract de comodat, contract de închiriere;

  Redactare contract de mandat;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare Cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității, îndrumare pentru completarea formularului privind înregistrarea fiscală;

  Inmanarea dosarului in vederea depunerii lui la Oficiul Registrului Comerțului pentru obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.

  .

   

  ü  Modificări și mențiuni

  Modificare denumire firmă

  SERVICII oferite:

  Obţinerea rezervării denumirii firmei;

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;

  Redactare act constitutiv;

  Pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii;

  Inmanarea dosarului in vederea depunerii lui la Oficiul Registrului Comerțului.

  Modificare formă juridică

  SERVICII oferite:

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;

  Redactare act constitutiv;

  Pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii;

  Inmanarea dosarului in vederea depunerii lui la Oficiul Registrului Comerțului.

  Schimbarea sediului social

  SERVICII oferite:

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;

  Redactare act constitutiv;

  Redactare contract de comodat, contract de închiriere;

  Verificarea și rezervarea denumirii firmei și verificarea noului sediu social, în cazul în care schimbarea sediului se face în alt județ;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

  Inmanarea dosarului in vederea depunerii lui la Oficiul Registrului Comerțului.

  Modificare obiect de activitate

  SERVICII oferite:

  Codificarea obiectului de activitate;

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;

  Redactare act constitutiv;

  Pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activității;

  Inmanarea dosarului in vederea depunerii lui la Oficiul Registrului Comerțului.

  Cesiune părți sociale / acțiuni

  SERVICII oferite:

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;

  Redactare act constitutiv actualizat;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;

  Inmanarea dosarului in vederea depunerii lui la Oficiul Registrului Comerțului.

  Numire / revocare administrator

  SERVICII oferite:

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;

  Redactare act constitutiv actualizat, în cazul societăților cu răspundere limitată;

  Redactare declarație asociați/acționari;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;

  Inmanarea dosarului in vederea depunerii lui la Oficiul Registrului Comerțului.

  Numire / revocare cenzori, auditori

  SERVICII oferite:

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;

  Redactare act constitutiv actualizat, în cazul societăților cu răspundere limitată;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;

  Inmanarea dosarului in vederea depunerii lui la Oficiul Registrului Comerțului.

  Majorare / reducere capital social

  SERVICII oferite:

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;

  Redactare act constitutiv actualizat;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;

  Inmanarea dosarului in vederea depunerii lui la Oficiul Registrului Comerțului.

  Înființare / desființare sediu social

  SERVICII oferite:

  Redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;

  Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

  Inmanarea dosarului in vederea depunerii lui la Oficiul Registrului Comerțului.

   

  Avizarea cazurilor de forță majoră

  Solicitarea va cuprinde prezentarea factică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.

  Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite contra cost în bază documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant. Documentele vor cuprinde cel puţin :

  • contractul comercial afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
  • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului (procese verbale de constatare, notificari etc);
  • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.
  •  Obiectivele afectate de producerea situatiei/evenimentului de forta majora;
  • Consecintele fizice si valorice ale situatiei/evenimentului de forta majora;
  • Documente care fac referire la producerea, inregistrarea, imprevizibilitatea,  insurmontabilitatea si efectele producerii situatiei de forta majora   (de ex. expertiza de specialitate)

  Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiș de avizare a evenimentului de forţă majoră.