Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | Proiectului “FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest”
 

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


 

                                                 

Scurtă prezentare a proiectului

 

Titlul proiectului: FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest

 

Parteneri:

 • Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș - lider de parteneriat
 • Art Forest Company SRL - partener

 

Finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

- Axa Prioritară 6: Educație și competențe

- Componenta 1: Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii - Regiuni mai puțin dezvoltate

- Operațiunea: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un 

nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea 

și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

 

Durata proiectului: 24 luni

 

Grup țintă: Angajați (inclusiv persoane fizice autorizate/PFA și întreprinderi individuale/i.i.), cu nivel scăzut de 

calificare, persoane cu vârsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat.

 

Obiectiv general: Dezvoltarea carierei prin îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programe

 de formare profesională continuă a  persoanelor din Regiunea Vest (651 persoane), cu accent pe adulții cu un nivel

 scăzut de calificare (90 persoane), adulți din zone rurale defavorizate (20 persoane) și persoane cu vârsta de peste 40 ani 

(90 persoane), inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în scopul încadrării a cel puțin 

57.6% dintre aceștia într-o funcție corespunzătoare unei calificări mai avansate.

 

Obiective specifice:

 1. Furnizarea de sprijin angajaților din Regiunea Vest pentru participarea la programe de formare 
 2. profesională continuă, prin acțiuni ce privesc informarea, consilierea și orientarea spre cursuri 
 3.  de formare profesională (calificare, inițiere, perfecționare) și spre programe de validare 
 4. a rezultatelor dobândite;  
 5. Dobândirea unei certificări profesionale care crește posibilitățile de reconversie profesională,
 6.  încadrarea într-un post superior, identificarea unui nou loc de muncă, evitarea șomajului, 
 7. siguranță și stabilitate pe piața forței de muncă;
 8. Dezvoltarea de activități inovative care să contribuie la introducerea beneficiarilor în programe 
 9. de învățare pe tot parcursul vieții, prin tehnologii alternative care presupun accesul la materiale 
 10. de instruire online ușor accesibile din orice locație;
 11. Dezvoltarea carierei prin reîncadrarea într-o calificare mai avansată și furnizarea asistenței 
 12. de specialitate pentru integrarea profesională la noul loc de muncă.

 

Cursuri de formare profesională: 

Cursuri de inițiere / perfecționare/specializare

1. Designer grafică - Cod COR 216601 (120 ore - teorie 40 ore + practică 80 ore)

2. Manager de proiect - Cod 242101 (60 ore - teorie 46 ore + practică 14 ore)

3. Competențe sociale (120 ore - teorie 40 ore + practică 80 ore)

 

Cursuri Nivel 2

1. Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport - Cod COR 5149.1.2

2. Florar-decorator - Cod COR 6112.1.3

 

Cursuri Nivel 3

1. Zugrav, vopsitor, ispsosar, tapetar-vopsitor - Cod COR 7141.2.1

2. Brutar-patiser-preparator produse făinoase - Cod COR 7412.2.2

3. Operator introducere, validare și prelucrare date - Cod COR 4113.2.1

 

Contextul proiectului

Piața muncii din Regiunea Vest nu este afectată de șomaj, dar este îmbătrânită și neadaptată noilor cerințe. 

Angajatorii apelează tot mai des la fortă de muncă din exteriorul regiunii sau al țării. 

Forța de muncă necalificată și slab calificată se situează, ca pondere, la un nivel foarte ridicat. 

Analiza rapoartelor de profilare a șomerilor realizate de AJOFM arată că procentul șomerilor „greu ocupabili” 

și „foarte greu ocupabili” este de 60 - 70% din numărul persoanelor care intră în șomaj. 

În prezent, angajații trebuie să se adapteze în permanență cerințelor în continuă schimbare de pe piața forței de muncă.

 

Soluții adoptate conform nevoilor identificate

ü  Persoanele cu un nivel de calificare redus care, în general, au vârsta de peste 40 ani, întâmpină 

dificultăți mari de  reintegrare profesională în situația unei restructurări / reorganizări. 

Pentru integrarea acestora la locul de muncă, pentru prevenirea eșecului profesional 

sau a abandonului, proiectul oferă servicii de tutorat și programe de formare a competențelor 

digitale și lingvistice;

ü  Un număr semnificativ de persoane angajate în ocupații fără calificare sau cu calificare 

redusă excelează în meserii lucrative dar nu au resursele financiare sau timpul necesar participării la

 programe de calificare. Cea mai convenabilă soluție este participarea la programe de 

evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și

 informale;

ü  Multe persoane care deși au dorința de a se califica sau de a-și schimba profesia nu au suficiente 

informații sau nu își cunosc suficient de bine aptitudinile profesionale. Pentru această categorie de persoane,

 se va derula o Campanie de Promovare focusată pe respectarea principiilor egalității de 

șanse și nediscriminării;

ü  O altă problemă este lipsa timpului necesar pentru participarea la cursuri. Aceste persoane fie lucrează

 în intervalul orar în care se țin cursurile, fie lucrează „în ture”.  Pe de altă parte, sunt foarte puține

 cursurile care se desfășoară la sfârșit de săptămână. Soluția pentru acești angajați este aceea de a introduce

 un program flexibil de învățare, utilizarea de noi tehnologii prin oferirea unui acces ușor și rapid 

la materialele de instruire.

 

Detalii la tel. 0732-185.285,  e-mail: office@cciat.ro, Daiana Mirela BUZATU - Manager de proiect.


Fișiere disponibile download file: