Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | Comunicat de presa - Un nou curs - Spețe, interpretări și soluții în domeniul Achizițiilor Publice
 

   

  Spețe, interpretări și soluții în domeniul Achizițiilor Publice  CCIA Timiș lansează un NOU curs în domeniul achizițiilor publice
  Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, anunță organizarea cursului Spețe, interpretări și soluții în domeniul Achizițiilor Publice.
  Perioada:   02 – 05 decembrie 2019  (luni - joi, între orele 1630-1930)
  Loc de desfășurare: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, Timișoara, dBd. Eroilor de la Tisa nr. 22.
  Taxa de participare: 650 lei + TVA
  -    Se acordă 10 % reducere pentru membrii CCIA Timiş
  -    Se acordă 10% reducere pentru absolvenții cursului „Expert achiziții publice”, organizat de CCIA Timiş.
  Lector: Daniela GOIA
  Adresabilitate
  Cursul se adresează experților în achiziții publice, practicieni, atât din cadrul autorităților contractante cât și al operatorilor economici.
  Tematica
  Vor fi abordate probleme și soluții privind:
  -Criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului;
  -Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant;
  -Documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică;
  -Rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate;
  -Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice și sectoriale; -Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție. Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului;
  -Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie publică se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor;
  -Modificări legislative sau acte administrative emise de către autorităţile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
  -Modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţul contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege;
  -Situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire;
  -Situaţia în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei
   contractantului; actualizarea, în acest caz, se aplică cu condiţia ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese;
  -Realizarea unui DUAE; încărcarea documentelor; integrarea unui DUAE în SICAP; corelarea cu fișa de date a achiziției; derularea unei proceduri de atribuire on- line; acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț;
  -Planificarea / pregătirea procesului de achiziții publice; Proceduri de atribuire;
  Valoarea estimată; Instrumente şi tehnici speciale; Subcontractarea.
  -Completarea DUAE – Documentul Unic de Achiziție European.

  La finalizarea cursului, cursanții vor primi un Certificat de Participare din partea CCIA Timiș.

  ***

  Informații și înscrieri se pot obţine zilnic, între orele 08.00-16.00, la sediul Direcţiei Formare si Perfecţionare Profesională a CCIA Timis, Centrul Regional de Afaceri Timișoara din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, camera 105 sau la tel. 0256-219172, 0720/444121, e-mail: mmuresan@cciat.info, Milena Mureșan - coordonator curs.