Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Proiecte | SIA VEST- Suport pentru Inițiative Antreprenoriale | Achizitie directa Servicii organizare evenimente - data publicare 2 aprilie 2018
 

   

  Licitatii Proiect SIA VEST POCU/82/3/7/105255  Invitatie de participare

  In atentia operatorilor economici interesati,

  Vă invitam sa participati la achiziţia directa conform  prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii organizare evenimente conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „SIA VEST - Suport pentru Initiative Antreprenoriale” , proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/82/3/7/105255, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană .

  Obiectul şi locul de implementare a contractului: prestarea de Servicii organizare evenimente conform specificatiilor tehnice, Cod CPV 79952000-2, Regiunea Vest
  Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata: pana in 31.12.2020
  Valoarea bugetata (Lei fara TVA):  total 64999.96 lei
  Pentru contractarea serviciilor va fi selectata oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului..

  Descarca invitatia de participare la achizitia directa.

  Fișiere disponibile download file:


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ