Proiectul FPC-Vest, promotor al nediscriminari

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TimișProiectul FPC-Vest, promotor al nediscriminari
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de parteneriat și Art Forest Company SRL derulează Proiectul “FPC-Vest - Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest”, dedicat dezvoltării competențelor profesionale ale angajaților prin programe de formare profesională continuă.

Tratamentul echitabil și nediscriminarea reprezintă un drept fundamental în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, discriminarea există în continuare sub multe forme și nu este întotdeauna ușor de identificat.

Cu cât ești mai informat, cu atât vei fi mai bine pregătit să lupți împotriva discriminării. Egalitatea este o valoare fundamentală a UE. Se interzice discriminarea pe motive de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau con-vingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenență la o minoritate națională, pro-prietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.  Acest drept este consacrat de Tratatul privind Uniunea Europeană și de articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale. Toate țările UE și-au asumat, de asemenea, angajamente în temeiul Convenției europene a drepturilor omului.
Discriminarea directă are loc atunci când o persoană este tratată mai puțin favorabil decât altele din cauza originii rasiale sau etnice, a religiei sau a convingerilor, a handicapului, a vârstei sau a orientării sexuale. Mai pe scurt, vorbim de discriminare atunci când ești tratat diferit doar pentru că ești așa cum ești. De exemplu: un proprietar de magazin care refuză să angajeze persoane cu o calificare adecvată pentru simplul motiv că aparțin unui anumit grup etnic. Discriminarea indirectă are loc atunci când norme, politici sau practici aparent neutre, care li se aplică tuturor în același mod, pot dezavantaja anumite persoane pe mo-tive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.
Egalitatea de şanse (equal opportunities) – conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; faptul că diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate în mod egal înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de aceeaşi libertate de a-şi realiza aspiraţiile. Se referă la absența barierelor în ceea ce privește participarea economică, politică și socială și tratament egal pentru toți cetățenii indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare

Egalitatea de gen este un drept prin care oricine este liber să își dezvolte propriile aptitudini și să își exprime opțiunile, fără a fi influențate de particularitățile sexului căruia îi aparține. Comportamentele, aspirațiile și nevoile diferite ale femeilor și bărbaților, trebuie să beneficieze de apreciere și promovare egală.

Genul este un instrument conceptual cu ajutorul căruia sunt analizate rolurile, responsabilităţile, constrângerile, şansele şi nevoile bărbaţilor şi femeilor în orice context. Rolurile şi nevoile de gen sunt influenţate de clasă, vârstă, rasă şi etnie, cultură şi religie şi de mediul geografic, economic şi politic.

Genul implică roluri, responsabilităţi, constrângeri şi privilegii construite social care sunt atribuite sau impuse femeilor şi bărbaţilor într-o anumită cultură.

Egalitatea de gen
trebuie să constituie un obiectiv central al oricărei societăţi democratice care doreşte să creeze drepturi cetăţeneşti depline şi egale pentru toţi şi este intrinsec legată de dezvoltarea durabilă a acesteia, fiind vitală pentru punerea în practică a drepturilor omului.
   Egalitatea de gen recunoaşte că bărbaţii şi femeile trebuie să aibă drepturi, responsabilităţi şi oportunităţi de muncă egale, care să le garanteze un nivel de trai adecvat pentru ei şi familiile lor, care să le ofere siguranţa de bază şi care respectă drepturile omului şi permite dezvoltarea creativităţii şi atingerea împlinirii personale.

Informații suplimentare: e-mail: cardelean@cciat.ro, Corina-Daniela TODORAN-ARDELEAN – Expert informare si promovare.
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro