DIGITALIZĂM VESTUL - Cod SMIS 143187

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TimișPREZENTARE GENERALĂ PROIECT
DIGITALIZĂM VESTUL
Număr de identificare contract: POCU/860/3/12/143187

Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM

Axa Prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți”

Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor  economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.


Parteneri:
- Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș - beneficiar / lider de parteneriat
- S.C. DIACOSTAMPET SRL, Petroșani, Jud. Hunedoara

Durata proiectului: 15 luni (3 octombrie 2022 - 31 decembrie 2023)

Valoarea totală a proiectului: 4,819,007.40 lei, din care:
-    CCIA Timis: 2,819,422.36 lei
-    DIACOSTAMPET SRL: 1,999,585.04 lei
Valoarea nerambursabilă: 4,719,028.17 lei
Contribuție proprie: 99,979.23 lei

Grup țintă
- 304 angajați din IMM-uri cu activitate într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și SNCDI (din care min 10% angajați cu vârsta peste 55 ani și min 40% femei) din județele Timiș, Arad și Hunedoara,  vor beneficia de programele de formare profesională;
- 32 de IMM-uri identificate conform SNC și SNCDI din județele Timiș, Arad și Hunedoara vor beneficia de sprijin în dezvoltarea propriilor programe de formare.

Obiectiv general
Sprijinirea a 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin analizarea posibilităților și potentialului de digitalizare a întreprinderilor, perspectivele de dezvoltare a acestora prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe această bază a necesarului de formare profesională în domeniul TIC, elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă și furnizarea serviciilor de formare profesională, evaluarea și certificarea competentelor profesionale pentru 304 angajați, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale.

Obiective specifice
Obiectiv specific 1: Sprijinirea angajaților din Regiunea Vest prin furnizarea de programe de formare profesională și programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale, pentru 304 angajați, în domeniul alfabetizării digitale și pentru dobândirea competențelor primare / avansate în domeniul TIC, în scopul îmbunătățirii nivelului de cunoștinte/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI, intervenție materializată pe parcursul a 15 luni;
Obiectiv specific 2: Sprijinirea a 16 întreprinderi din Regiunea Vest care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru analizarea posibilităților și potențialului de digitalizare a întreprinderilor, determinarea necesarului de formare profesională în domeniul TIC și organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale, intervenție materializată pe parcursul a 15 luni;
Obiectiv specific 3: Derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor din Regiunea Vest care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau a angajatorilor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, activitate concretizată în informarea directă a 1200 angajatori și a 3600 angajați, intervenție materializată pe perioada a 15 luni.

Scopul proiectului
- Furnizarea de programe de formare a competențelor digitale de bază și programe de formare a competențelor digitale avansate;
- Evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor;
- Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

I.    Programe de formare a competențelor digitale
Furnizate de CCIA Timiș:
- Programe de formare a competențelor digitale de bază
- Introducere în securitatea cibernetică
Competențe: Securitate cibernetică; Utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice; Competențe de bază pentru utilizarea Internetului; Competențe de bază despre hardware; Schimb de informații electronice la nivel elementar; Utilizarea rețelelor sociale personale sau profesionale la nivel elementar; Utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii; Introducere în securitatea sistemelor informatice.
- Programe de formare a competențelor digitale avansate
- Gestionarea bazelor de date
Competențe: Dezvoltarea competențelor digitale specifice gestionării structurate a volumelor mari de date (big data) și a utilizării data mining; Crearea și testarea datelor stocate; Definirea și implementarea controlului de acces la date; Instalare software.
Furnizate de partener:
- Programe de formare a competențelor digitale de bază
- Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere
Competențe: Utilizarea unui sistem de operare; Prelucrarea și gestionarea de documente electronice; Competențe de bază pentru utilizarea Internetului; Schimb de informații electronice; Utilizarea rețelelor sociale personale sau profesionale; Introducere în securitatea sistemelor informatice.
- Programe de formare a competențelor digitale avansate
- Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere
Competențe: Utilizarea aplicației informatice pentru eficientizarea activității intreprinderilor: aplicație de tip CRM (Customer Relationship Manager); Competente specifice schimbului electronic de informații și managementului documentelor electronice; Utilizarea tehnologiei/aplicației de stocare de date și informații;
Gestionarea platformelor de comunicare socială în scop profesional; Competențe specifice gestionării structurate a volumelor mari de date; Utilizarea aplicațiilor online și a rețelelor de social media în scopuri de marketing și promovare; Competențe digitale specifice comerțului electronic – aplicații de tip market store, gestionarea bazelor de date cu produsele firmei; Securitatea informatică/ cibernetica.
NOTĂ: Grupele de curs vor fi formate în medie din 16 persoane care vor parcurge un program de 120 ore, structurat în 40 ore formare teoretică și 80 ore formare practică.

II.    Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor
•    Recunoașterea și validarea rezultatelor învățării dobândite in contexte non-formale și/sau informale;
•    Recunoașterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si SNCDI.

III.    Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor
•    Analiza posibilităților și potențialului de digitalizare a întreprinderilor, perspectivele de dezvoltare a acestora prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe această bază a necesarului de formare profesională în domeniul TICȘ
•    Elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă pentru dobândirea competențelor primare / avansate în domeniul TIC;
•    Elaborarea și introducerea unor programe de monitorizare și control a respectării principiilor egalității de șanse și nediscriminării;
•    Elaborarea și introducerea unor programe de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și creșterea eficienței din punct de vedere al utilizării resurselor;

Condiții de ELIGIBILITATE
- Programele de formare profesională și Programele de evaluare și certificare a competențelor profesionale se adresează angajaților, cu contract individual de muncă (normă întreagă sau timp parțial) din cadrul IMM-urilor cu activitate principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, din județele Timiș, Arad și Hunedoara;
- Programele de învățare la locul de muncă se adresează IMM-urilor cu activitate principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, din județele Timiș, Arad si Hunedoara.

BENEFICII directe aduse firmelor și angajaților
- Muncă mai eficientă - datorită digitalizării, compania evoluează iar activitațile sunt mai exacte, simple și se produc cu o viteză mult mai mare;
- Inovarea este mai facilă, mai ușor de realizat;
- Împărtășirea unor cunostințe cu specialiști în domeniu;
- Învățare activă (on the job);
- Reducerea costurilor;
- Grad de satisfacție mai mare - comunicarea fiind  îmbunătățită, munca devine mai simplă iar clienții își primesc produsul sau servicul mai rapid;
- Scalarea afacerii – cresșterea afaceri folosind cât mai puține resurse;
- Analiză și un control mai ușor de realizat asupra activităților;
- Contactarea unor noi potențiali clienți este mult mai ușoară datorita marketingului digital și utilizării canalelor online care pot identifica și comunica publicului cine are cea mai mare nevoie de afacere.

Rezultate așteptate
- 1200 de potențiali beneficiari / angajatori  de IMM-uri din sectoarele economice identificate conform SNC / SNCDI informați privind activitățile proiectului și posibilitatea dezvoltării programelor de alfabetizare digitală a organizației;
- 3600 de potențiali beneficiari (angajați) informați privind activitățile proiectului și posibilitatea dezvoltării competențelor IT în sectoarele economice identificate conform SNC / SNCDI;
- 304 de persoane recrutate pentru a beneficia de sprijin, din care 32 persoane cu vârsta peste 55 ani și 125 femei;  
- 32 IMM-uri recrutate pentru a beneficia de sprijin, din care 16 IMM-uri vor dezvolta programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale;
- 16 IMM-uri vor beneficia de o Strategie de dezvoltare digitală;
- 16 IMM-uri vor beneficia de o Strategie de reducere a emisiilor de CO2 și utilizare eficientă a energiei;
- 4 programe de formare a competențelor digitale de bază și a competențelor digitale avansate;
- 208 persoane participante la programele de formare a competentelor digitale;
- 96 persoane certificate în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor, recunoașterea și validarea rezultatelor învățării dobândite ăn contexte  non-formale și/sau informale;
- 20 de întâlniri cu stakeholderii și mediul de afaceri;
- 6 parteneriate instituționale;
- 6 seminarii cu tema ”Rolul actorilor economici din domeniul cercetării-inovării în salvarea mediului”;
- 16 buletine informative / newsletter în domeniul tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiența din punct de vedere al utilizarii resurselor;
- 15 buletine informative lunare / newsletter privind digitalizarea întreprinderilor și perfecționarea angajaților în domeniile TIC;
- 1200 broșuri privind digitalizarea întreprinderilor;
- 3600 pliante;
- 1 pagină de Facebook;
- 9 comunicate de presă.

Contextul proiectului
Competențele digitale au devenit imperativ necesare oricărui proces de administrare, flux de producție sau flux de servicii, situație regasită pe fondul creșterii în importanță a IT-ului, devenit  o industrie transversală care afectează majoritatea sectoarelor economice, cu impact semnificativ asupra creșterii competitivității și productivității la locul de muncă. În următorii ani, peste 90% din locurile de muncă vor solicita ca cerință obligatorie cunoștințele digitale de baza. Progresul tehnologic în domeniul digital are influență asupra ocupațiilor existente pe piața muncii. În acest context, nevoia de calificare permanentă a angajaților a devenit o variabilă constantă la nivelul mediului de afaceri. Este evident pentru angajatori că utilizarea eficientă a tehnologiilor digitale la locul de muncă trebuie să fie însoțită de competențe digitale adecvate ale forței de muncă. Conceptele de digitalizare și Industria 4.0, prezente peste tot, sunt o realitate. Automatizarea, inteligența artificială, internetul lucrurilor (IoT), alte tehnologii avansate captează rapid și analizează o multitudine de date care oferă cantități și tipuri de informații inimaginabile altădata.
Provocarea actuală constă în a ne schimba modul de gândire, de formare, de lucru, pentru a crea valoare adăugată prin folosirea tehnologiilor avansate.

Informații suplimentare la tel: 0732-185.285,  e-mail: office@cciat.ro, Daiana BUZATU - Manager de proiect
.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro