Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Acțiuni CCIAT | Eliberarea avizelor de forta majora de către CCIAT se va desfăşura numai prin mijloace electronice
 

   

  Eliberarea avizelor de forta majora de către CCIAT se va desfăşura numai prin mijloace electronice  Potrivit Legii camerelor de comert din România nr.335/2007, cu modificarile și completarile ulterioare, camerele de comert avizează, la cerere, pentru comercianți, pe bază de documentaţie, existenţa cazurilor de forţă majoră şi efectele acestora asupra executării obligaţiilor comerciale.
  Conform Codului civil, dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră, care este definită ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. Răspunderea înlăturată de care aminteste Codul civil este a părții care invocă imposibilitatea de executare a obligațiilor contractuale, iar prejudiciul este cel generat co-contractantului urmare neexecutării obligației de către partea care invocă forța majoră.
  Având în vedere măsurile drastice de prevenție a răspândirii virusului generic denumid COVID-19 adoptate de organismele competente ale statului și de mobilizare a întregului sistem de sănătate raportate la contagiunea extremă a coronavirusului, activitatea companiilor românesti este deja afectată cu însemnătate. În acest context, acestea sunt nevoite să analizeze impactul măsurilor antemenționate asupra relațiilor comerciale cu partenerii contractuali. Aici, un aspect important privitor la contracte îl reprezintă clauza referitoare la intervenția unei cauze de forță majoră în executarea obligațiilor contractuale. Prin urmare, avizarea existenței unui caz de forță majoră depinde inclusiv de voința părților, respectiv de modalitatea în care acestea au reglementat această cauză exoneratoare de răspundere.
  În acest context, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, poate sprijini agentii economici prin incidența atributului său legal de a aviza existența unui caz de forță majoră într-un context particular generat de executarea unor raporturi juridice contractuale preexistente concrete între profesioniști (comercianți).
  Raportat la situatia particulară a decretării stării de urgenţă pe întreg teritoriul României, pe o perioadă de 30 de zile, activitatea de eliberare a avizelor de forta majora de către CCIAT, conform competentei sale materiale si teritoriale, se va desfăşura numai prin mijloace electronice. Precizăm totodată faptul că procedura de eliberare a avizului nu este una contradictorie (între părțile contractante).

  Așa fiind, va sugerăm ca în aceasta perioadă:
  • Să analizați dacă întradevăr contractul Dvs. devine imposibil de executat sau îndeplinirea obligațiilor devine ilegală din cauza restricțiilor impuse de autorități;
  • Să stabiliți un plan de management al comunicării cu partenerii contractuali păstrând înregistrări/evidențe ale situațiilor create;
  • Să luați în considerare un audit al măsurilor adoptate de partenerii contractuali.

  În cele ce urmează vă prezentăm regulile generale ale CCIAT de avizare a existentei cazului de fortă majoră.

  În vederea eliberarii avizelor de forta majoră sunt absolut necesare următoarele documente probatorii:
  • Cererea/solicitarea (anexat o cerere model) va cuprinde in mod obligatoriu: prezentarea faptică detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestuia în relaţia cu partenerul/partenerii contractual/i; data / perioada producerii evenimentului de forță majoră; obiectivele afectate de producerea evenimentului de forță majoră; argumente juridice care se încadreaza în cerințele cumulative prevăzute de art.1351, alin.2 Cod civil astfel încât evenimentul invocat să se circumscrie unui caz de forţă majoră;
  • Notificările adresate partenerului/partenerilor contractual/i, prin care s-a comunicat acestuia/acestora de către Dvs. apariția cazului de forță majoră și efectele sale asupra derulării operațiunilor contractuale precum și eventuale procese-verbale încheiate cu acestia și care să ateste realitatea evenimentului invocat;
  • Contractul/contractele încheiat/e de Dvs. cu partenerul/ii contractual/i care să contină clauza/clauzele de fortă majoră, precum și procese-verbale sau alte documente care atestă starea de fapt invocată în relația cu partenerii contractuali;
  • Atestări sau certificări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate respectiv (enumerarea fiind enuntiativa, iar nu exhaustiva) Directia de Sanatate Publică a județului Timiș, Instituia Prefectului județului Timiș, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri etc., privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului (dacă acesta a încetat) si care pot atesta cele invocate;
  • Procesul-verbal de constatare/evaluare însotit de o anexa privind modul de calcul pentru evaluarea pierderilor datorate evenimentului invocate care va cuprinde in mod obligatoriu consecințele fizice si valorice ale evenimentului de forță majoră, inclusiv asupra societatii Dvs din punct de vedere al cifrei de afaceri precum si al relației cu alti parteneri;
  • Daca este cazul planșe fotografice realizate înaintea, pe parcursul și eventual după producerea evenimentului;
  • Dacă este necesar expertize de specialitate realizate de experti tehnici acreditati care atesta situatia prezentata;
  • Orice alte documente considerate utile, pertinente si concludente pentru dovedirea cererii.
  Toate documentele atașate în susținerea cererii se prezintă pe adresa de email mvasiu@cciat.ro în format electronic, cu semnătura electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil.
  În cazul avizarii favorabile a cazului Dvs. de forta majora, documentul se emite în format electronic, cu semnătura electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil.
  Este important de reținut, că avizul de forță majoră se emite pentru fiecare contract care contine clauza de forta majora si de la care solicitantul doreste a se exonera de raspundere și nu pe întreaga activitate a solicitantului.
  În cazul în care evenimentul nu se încadrează în prevederile legale în materia forţei majore sau nu este de competenţa CCIAT sau solicitantul refuza a depune documentatia necesară (desi a fost notificat in acest sens) conform prezentelor reguli si a actelor normative incidente in vigoare se eliberează Adresa de respingere a existenţei cazului de forţă majoră, cu detalierea motivelor pentru care nu se eliberează Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră.

  Tarifele (plătibile înaintea emiterii avizului) în vederea eliberării avizelor (în contextul COVID-19) sunt urmatoarele:
  • Microintreprinderi (până la 9 salariați și au o cifra de afaceri anuală, sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro echivalentul în lei) – 150 euro + TVA, în lei la cursul oficial al BNR din data facturării;
  • Intreprindere mică (între 10 și 40 de salariați si au o cifra de afaceri anuală sau deţin active totale de până la 10 milioane de euro echivalentul în lei ) – 350 euro + TVA în lei la cursul oficial al BNR din data facturării;
  • Intreprindere mijlocie – (între 50 și 249 de salariați și au o cifră de afaceri anuală de până la 50 milioane de euro echivalentul în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro) 700 euro + TVA, în lei la cursul oficial al BNR din data facturării;
  • Intreprindere mare (între între 250 și 999 de salariați și au o cifră de afaceri anuală de până la 55 milioane de euro echivalentul în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 45 milioane euro) – 1000 euro + 1% din valoarea pagubelor,  în lei la cursul oficial al BNR din data facturării;
  • Intreprindere foarte mare (peste 1.000 de salariați și au o cifră de afaceri anuală de peste 55 milioane de euro echivalentul în lei, sau dețin active totale care depășesc echivalentul în lei a 48 milioane euro) – 1500 euro + 1% din valoarea pagubelor, în lei la cursul oficial al BNR din data facturării.


  Fișiere disponibile download file: