Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 256 490 771 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 490 772

Comunicate | Comunicat de presa - CCIA Timiș lansează un nou proiect menit creșterii competitivității firmelor prin profesionalizarea angajaților
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  CCIA Timiș lansează un nou proiect menit creșterii competitivității firmelor prin profesionalizarea angajaților
  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de proiect, Universitatea Politehnica Timișoara și S.C. Expert Consulting SRL în calitate de parteneri, anunță începerea  Proiectului “Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest” (Cod proiect MySMIS: 127684), finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți”.

  Proiectul are o durată de 18 luni: 19 decembrie 2019 – 18 iunie 2021.

  Valoarea totală a proiectului: 3.271.836,58 lei
  Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.740.313,54 lei


  Din grupul țintă fac parte 326 persoane angajate care se încadrează în sectoarele economi-ce/domeniile identificate conform SNC și SNCDI pentru activități de formare profesională (cali-ficare/recalificare, perfecționare/specializare) și 40 de IMM-uri din Regiunea Vest. 

  Obiectivul general al proiectului vizează promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă prin îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadrul formal, non-formal sau informal, asigurarea actualizării cunoștințelor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv privind orientarea profesională și validarea competențelor dobândite, cu rezultat direct în creșterea competitivității economice a firmelor active din Regiunea Vest. În stabilirea obiectivului general s-a ținut cont de concluziile analize-lor ex-ante prezentate în Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 și în Stategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cât și de concluziile analizei nevoilor de instruire culese prin chestionarea firmelor din regiune și a angajaților acestora.

  Obiectivele specifice regăsite în activitățile proiectului se referă la:
  1. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI pentru 326 de angajați din cadrul firmelor din Regiunea Vest;
  2. Creșterea interesului întreprinderilor din Regiunea Vest care se încadrează în sectoa-rele economice/ domeniile identificate conform SNC și SNCDI, prin desfășurarea unei campanii de conștientizare a avantajelor acestor activități în rândul angajaților proprii;
  3. Asistarea în elaborarea și implementarea planurilor de instruire în vederea calificării/ recalificării, perfecționării și specializării angajaților pentru minimum 40 de firme din care 36 IMM-uri care se încadrează în sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC și SNCDI la maximum 6 luni de la finalizarea proiectului; Crearea și dezvoltarea unor parteneriate durabile cu 40 de firme din Regiunea Vest, fapt ce va conduce la creșterea pe termen lung a cooperării între top managementul întreprinderilor și angajații care vor participa la programele de instruire, contribuind astfel la atingerea obiectivului general al Axei Prioritare 3 - "Locuri de muncă pentru toți".Contextul proiectului
  4. Creșterea ritmului introducerii noilor tehnologii și globalizarea economică și culturală  conduc la nevoia adaptării continue a indivizilor la schimbare. În acest context, învățarea de-a lungul întregii vieți, atât în varianta formală cât și în cea informală, se constitutie într-o practică esen-țială dezvoltării fiecărui individ în parte, permițând o reducere importantă a decalajelor exis-tente între cerințele pieței muncii și oferta existentă pe piața muncii, în termeni de cunoștințe și abilități ca urmare a diferenței de ritm între cerințele agajatorilor și modificările/aprobările de curriculă.
  Efectul pozitiv, pe termen lung, urmărit prin atingerea obiectivelor proiectului, constă în crea-rea unei mase critice în populația angajată din Regiunea Vest calificată, perfecționată și spe-cializată care să asigure în perioada post implementare un climat concurențial potrivit obiecti-velor de dezvoltare regională asumate și o preocupare reală pentru dezvoltarea personală, identificare de mijloace de eficientizare a activității și atitudine pozitivă față de muncă.


  Informații suplimentare la tel: 0732-185.285, e-mail: office@cciat.ro, Daiana Mirela BUZATU - Manager de proiect.


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ