Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Curtea de Arbitraj | Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj
 

   

  Regulament privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj


  CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

  Art. 1. - (1) Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, lndustrie şi Agricultură Timiş, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr.335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prezentul regulament.
  (2) Sediul Curţii de Arbitraj este în Timişoara, bv. Eroilor de la Tisa nr. 22, judeţul Timiş.

  Art. 2. - Curtea de Arbitraj are misiunea de a organiza arbitrajul intern şi internaţional, precum şi alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor.

  CAPITOLUL II
  Atributii

  Art. 3. - Curtea de Arbitraj îndeplineste următoarele atribuţii:
  a) organizează şi administrează soluţionarea litigiilor interne şi internaţionale prin arbitraj instituţionalizat, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, de dispoziţiile Codului de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;
  b) asigură părţilor, la cerere, organizarea arbitrajului ad-hoc, în cauzele în care, prin convenţia arbitrală, au optat pentru această modalitate de arbitraj;
  c) elaborează modele de convenţii arbitrale pe care le pune la dispoziţia mediului de afaceri;
  d) dezbate probleme de drept şi jurisprudentă arbitrală;
  e) colaborează cu celelalte curţi de arbitraj ale camerelor de comerţ şi industrie din ţară, cu alte instituţii similare de arbitraj, interne şi internaţionale, şi cu diverse personalităţi din domenii de interes;
  f) ţine evidenţa jurisprudenţei arbitrale, întocmeşte culegeri de jurisprudenţă arbitrală şi asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern şi internaţional;
  g) face propuneri privind imbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului intern şi internaţional;
  h) organizează, la cerere, alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor;
  i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

  CAPITOLUL III
  Organizare şi funcţionare

  Art. 4. (1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, confirmaţi de Colegiul de conducere al
  Camerei de Comerţ, lndustrie şi Agricultură Timiş, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.
  (2) În lista de arbitri a Curţii de Arbitraj, denumită în continuare Lista de arbitri, pot fi inscrise, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul Regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, persoane care figurează pe listele de arbitri ale unor instituţii permanente de arbitraj din străinatate.
  (3) În arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri şi persoane neînscrise pe Lista de arbitri, dacă părţile le-au numit, prin convenţia arbitrală, în această calitate într-un litigiu determinat, iar aceste persoane îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.
  (4) Poate fi arbitru orice persoană, cetatean român sau străin, care are capacitatea deplină de exerciliu al drepturilor sale, se bucură de o reputaţie neştirbită şi are o înaltă calificare şi experienţă profesională în domeniul dreptului privat, relaţiilor economice interne şi internaţionale şi arbitrajului comercial.
  (5) Înscrierea pe Lista de arbitri a arbitrilor români şi străini se face în urmatoarele condiţii:
  a) cerere scrisă, care să cuprindă declaraţia persoanei că a luat cunostinţă de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;
  b) studii superioare juridice;
  c) vechime în speciatitate juridică de cel putin 8 ani;
  e) aprobarea Colegiului Curţii de Arbitraj.
  (6) Colegiul Curţii de Arbitraj examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an.
  (7) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelui acestora, specificandu-se pentru fiecare arbitru titlurile ştiinţifice pe care le deţine şi activitatea profesională care îl defineşte, vechimea în specialitate, cetăţenia şi domiciliul ori reşedinţa obisnuită.
  (8) Durata mandatului unui arbitru este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii în condiţiile prevăzute la alin. (5).

  Art.5. - (1) Radierea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face, în urma deciziei motivate a Colegiului Curţii de Arbitraj, de către Biroul de conducere al Camerei de Comerţ, lndustrie şi Agricultură Timiş, în cazul încălcării deosebit de grave a obligaţiilor ce incumbă misiunii de arbitru.
  (2) Rezoluţia Biroului de conducere al Camerei de Comerţ, lndustrie şi Agricultură Timiş poate fi atacată de către persoana vizată în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, lndustrie şi Agricultură Timiş, care va lua o decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată petentului.
  (3) Pentru cauze de incompatibilitate în legatură cu calitatea de arbitru, survenite ulterior înscrierii în Lista de arbitri, se dispune suspendarea acestuia de către Colegiul Curţii de Arbitraj.

  Art. 6. - (1) Curtea de Arbitraj este condusă de către un colegiu alcătuit din preşedinte şi 4 membri. Colegiul Curţii de Arbitraj este desemnat de Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, lndustrie şi Agricultură Timiş, dintre arbitrii inscrişi pe listă, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Cei 4 membri sunt propuşi de preşedintele Curţii de Arbitraj.
  (2) Colegiul Curţii de Arbitraj ia hotărâri cu majoritatea membrilor ce îl compun.
  (3) Colegiul Curţii de Arbitraj are urmatoarele atribuţii principale:
  a) asigură conducerea generală a Curţii de Arbitraj;
  b) adoptă Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;
  c) adoptă Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj;
  d) propune, dacă este cazul, modificarea prezentului regulament, precum şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale;
  e) aprobă Lista de arbitri;
  f) convoacă Plenul Curţii de Arbitraj;
  g) organizează întocmirea de culegeri de jurisprudenţă a Curţii de Arbitraj şi avizează publicarea
  acestora; asigură procurarea de documentaţie naţională şi străină necesară desfaşurării activitaţii arbitrilor;
  h) adoptă Regulamentul Secretariatului Curţii de Arbitraj;
  (4) Preşedintele Curţii de Arbitraj exercită conducerea curentă a acesteia şi o reprezintă în relaţiile interne şi internaţionale. De asemenea, preşedintele exercită atribuţiile referitoare la organizarea şi administrarea litigiilor arbitrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.
  (5) În situaţia de imposibililate temporară a exercitării funcţiei de preşedinte, înlocuitorul acestuia este cel mai în vârstă dintre membrii Colegiului Curţii de Arbitraj.
  (6) Preşedintele şi membrii Colegiului Curţii de Arbitraj pot fi desemnaţi ca arbitri şi supraarbitri.
  (7) Preşedintele şi membrii Colegiului Curţii de Arbitraj pot fi revocaţi de Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, lndustrie şi Agricultură Timiş, în cazul membrilor, la propunerea preşedintelui Curţii de Arbitraj.
  (8) Colegiul Curţii de Arbitraj işi exercită prerogativele în baza programului propriu de activitate, care va fi evaluat anual în sesiunea Plenului Curţii de Arbitraj.
  (9) Colegiul Curţii de Arbitraj poate desemna un preşedinte de onoare al Curţii de Arbitraj, din rândul personalităţilor cu o înaltă reputaţie academică, cu largă recunoaştere în domeniul dreptului şi cu o contribuţie majoră la activitatea şi afirmarea prestigiului Curţii de Arbitraj.
  (10) De asemenea, Colegiul Curtii de Arbitraj poate desemna membri onorifici ai Curţii de Arbitraj, in honorem sau in memoriam, din rândul foştilor arbitri sau dintre personalităţile marcante ale lumii juridice interne sau internaţionale.

  Art. 7. - (1) Totalitatea arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri, constituie Plenul Curţii de Arbitraj.
  (2) Plenul Curţii de Arbitraj dezbate informările Colegiului Curţii de Arbitraj cu privire la activitatea desfasurată de acesta, discută problemele de drept ivite în activitatea Curţii de Arbitraj, în scopul asigurării unei jurisprudenţe unitare şi examinează propunerile privind reglementarile referitoare la arbitraj.
  (3) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt convocate în baza hotărârii Colegiului Curţii de Arbitraj şi sunt conduse de preşedintele Curţii de Arbitraj sau de un alt membru al Colegiului, desemnat de preşedintele Curţii de Arbitraj,
  (4) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt semestriale.

  Art. 8. - (1) Curtea de Arbitraj îşi constituie comisii de specialitate, compuse dintr-un număr impar de arbitri (3 sau 5), coordonate de un membru al Colegiului Curţii de Arbitraj, care vor funcţiona pe baza programului şi tematicilor aprobate de Colegiul Curţii de Arbitraj.
   (2) Colegiul Curţii de Arbitraj aprobă 4 comisii de specialitate, şi anume: Comisia de procedură şi regulamente, Comisia profesională şi de arbitri, Comisia pentru activitatea ştiinţifică şi relaţiile internaţionale şi Comisia pentru activitate organizatorică şi pentru relaţiile cu mediul de afaceri.

  Art. 9. - (1) Curtea de Arbitraj are o structura funcţională compusă din Secretariat, Arhivă- registratură şi Grefă, cu un personal auxiliar şi de specialitate aferent, coordonat de asistentul arbitral şef.
  (2) Statul de funcţii, numărul de personal, încadrarea şi salarizarea personalului, se aprobă de conducerea Camerei de Comeţ, lndustrie şi Agricultură Timiş, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.
  (3) Personalul de specialitate se compune din asistentul arbitral şef şi asistenţi arbitrali, iar personalul auxiliar din referenţi, secretari, tehnoredactori, arhivari-registratori, aprozi şi alţi salariaţi.
  (4) Secretariatul, Arhiva-registratura şi Grefa, funcţioneaza în baza unui regulament aprobat de Colegiul Curţii de Arbitraj.

  Art. 10. - (1) În înţelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un arbitru unic sau din 3 (trei) arbitri desemnaţi în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj. Odată cu arbitrii titulari se desemnează şi arbitrii supleanţi.
  (2) Camera de Comerţ, lndustrie şi Agricultură Timiş şi Curtea de Arbitraj, nu au dreptul ca prin
  organizarea şi administrarea arbitrajului, să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral.

  Art. 11. - (1) Desemnarea arbitrilor se face de părţile în litigiu, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.
  (2) Arbitrii numiţi de părţi desemnează supraarbitrul, în termenele şi condiţiile prevazute de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.
  (3) În cazul în care părţile nu desemnează arbitrii sau aceştia nu desemnează supraarbitrul în condiţiile Regulilor de procedură arbitrală, ale Curţii de Arbitraj, desemnarea va fi făcuta de către
  Preşedintele Curţii de Arbitraj.

  Art. 12. - (1) Arbitrul şi supraarbitrul îşi exercită activitatea cu titlu individual, independent şi imparţial, fiind supus numai legii. Aprecierea probelor şi luarea deciziilor se fac pe baza convingerii intime a arbitrului.
  (2)Arbitrul şi supraarbitrul trebuie să manifeste disponibililatea cerută de exerciţiul competenţelor
  sale arbitrale, în termen util, după agenda Curţii de Arbitraj, cu bună-credinţă şi profesionalism.
  (3)Arbitrii şi supraarbitrii îşi exercită prerogativele şi îşi îndeplinesc misiunea în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1)-(3) din Constituţia României, republicată, şi cu cele ale art. 6 alin. (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care garantează dreptul la un proces echitabil şi într-un timp rezonabil, precum şi dreptul la un tribunal independent şi imparţial.

  Art. 13. - Înlocuirea unui arbitru sau supraarbitru se face pentru motivele şi în condiţiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj şi în Codul de procedură civilă.

  CAPITOLUL lV
  Resurse

  Art. 14. - (1) Resursele Curţii de Arbitraj se constituie din taxele de înregistrare şi taxele arbitrale
  încasate pentru serviciile prestate.
  (2) Taxele de înregistrare şi taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ, lndustrie şi Agricultură Timiş, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.
  (3) Taxele de înregistrare acoperă costurile de iniţiere a procedurii administrative de constituire a
  dosarului arbitral. Taxele arbitrale acoperă cheliuielile legate de activitatea de organizare şi desfăşurare a soluţionării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor şi documentarea acestora, cheltuielile de secretariat şi alte cheltuieli necesare funcţionării Curţii de Arbitraj.

  Art. 15. - Camera de Comerţ, lndustrie şi Agricultură Timiş asigură spaţiul şi condiţiile materiale necesare desfăşurării activităţii Curţii de Arbitraj.

  CAPITOLUL V
  Dispoziţii comune, finale şi tranzitorii

  Art. 16. - Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum şi personalul Camerei de Comerţ, lndustrie şi Agricultură Timiş, au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

  Art. 17. - (1)Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj se elaborează de Comisia de procedură şi regulamente a Curţii de Arbitraj şi se adoptă de Colegiul Curţii de Arbitraj, în conformitate cu dispoziţiile art.29 alin. (5) din legea nr.335/2007 cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) După adoptare, Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj sunt transmise spre informare Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ, lndustrie şi Agricultură Timiş.

  Art. 18. - (1) Prezentul Regulament a fost aprobat la data de 28.10.2014  de către Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, lndustrie şi Agricultură Timiş, conform art.29 alin. (3) din Legea nr.335/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  (2) Conţinutul Codexului arbitral este stabilit de Colegiul Curţii de Arbitraj, care aprobă elaborarea şi difuzarea acestuia.
  (3) Camera de Comerţ, lndustrie şi Agricultură Timiş va asigura, contra cost, comunicarea Codexului arbitral către cei interesaţi, la solicitarea acestora.


  Pagina CCIAT Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj a fost vizualizată de 1777 ori