Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Curtea de Arbitraj | Regulamentul Colegiului Curtii de Arbitraj
 

   

  Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj
  Capitolul I
  Dispoziţii generale


  Art. 1. Conducerea generală a activităţii Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş este asigurată de Colegiul Curţii de Arbitraj, denumit în continuare Colegiul Curţii, aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş.

  Art. 2. Preşedintele şi Colegiul Curţii sunt propuşi de către preşedintele Camerei de Comerţ,  Industrie şi Agricultură Timiş şi aprobaţi de către Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş.

  Capitolul II
  Organizare şi funcţionare


  Art. 3 (1) Colegiul Curţii are structura prevăzută de dispoziţiile art. 6(1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, denumit în continuare Regulamentul de organizare şi funcţionare.
            (2) Mandatul membrilor Colegiului Curţii este de cinci ani, care poate fi reînnoit.
            (3) Înainte de termen mandatul încetează:
                 - din cauze naturale;
                 - prin demisie;
                 - prin eliberarea de sub mandat conform procedurii de învestire.

  Art. 4. Preşedintele Curţii de Arbitraj are următoarele atribuţii:
             a) conduce Colegiul Curţii;
             b) prezidează şedinţele Colegiului Curţii şi sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj;
             c) reprezintă Curtea de Arbitraj în relaţiile interne şi internaţionale;
             d) propune Colegiului Curţii spre aprobare Regulile de procedură arbitrală elaborate în proiect de Comisia de procedură şi Regulamente;
              e) propune Colegiului Curţii examinarea şi avizarea proiectului de Regulament al Colegiului Curţii, precum şi proiectul Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale, spre a fi aprobate de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş;
              f) verifică buna funcţionare a activităţii Colegiului Curţii şi coordonează activitatea comisiilor Curţii de Arbitraj;
              g) avizează onorariile arbitrilor calculate de Secretariatul Curţii de Arbitraj;
              h) dispune închiderea prin rezoluţie a procedurii arbitrale în condiţiile Regulilor de procedură arbitrală;
              i) prezintă periodic Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş un raport de activitate al Curţii de Arbitraj;
              j) propune Colegiului Curţii analiza şi aprobarea Listei de arbitri, precum şi radierea de pe Listă, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare, pe baza concluziilor Comisiei profesionale şi de arbitri;
              k) poate propune Colegiului de Conducere al Camerei revocarea membrilor Colegiului Curţii, pentru motive temeinice relative la calitatea de arbitru şi cea de membru al Colegiului;
              l) propune Colegiului Curţii Lista reconfigurată cu arbitri în limita numărului de membri stabilit de acesta.
             m) îndeplineşte orice altă atribuţie potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare şi Regulilor de procedură arbitrală, pentru buna funcţionare a Curţii de Arbitraj.

  Art. 5 (1) Colegiul Curţii se întruneşte în urma convocării preşedintelui Curţii de Arbitraj o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar. Convocarea se poate face prin scrisoare, fax, telefon sau e-mail, înainte cu 3 zile de data fixată pentru şedinţă şi va cuprinde ordinea de zi.
            (2) Preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş poate solicita preşedintelui Curţii de Arbitraj convocarea Colegiului.
            (3) Colegiul Curţii este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unul dintre membrii săi.
            (4) Colegiul Curţii ia hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de membrii săi. Membrii Colegiului Curţii au drept de vot deliberativ.
            (5) Şedinţele Colegiului Curţii sunt conduse de preşedintele Curţii de Arbitraj.
            (6) Deciziile Colegiului Curţii sunt obligatorii pentru activitatea Curţii de Arbitraj. Ele nu au putere obligatorie pentru tribunalul arbitral în procedura arbitrală.
            (7) Dezbaterile Colegiului Curţii se consemnează într-un proces verbal întocmit de secretariatul de şedinţă asigurat de asistentul arbitral şef sau de un asistent arbitral desemnat de acesta.

  Art.6 (1) În conformitate cu art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Curtea de arbitraj îşi constituie comisii de specialitate, compuse dintr-un număr impar de membri (3 sau 5 membri)
           (2) Colegiul Curţii aprobă 4 comisii de specialitate:
                     a) Comisia de procedură şi regulamente;
                     b) Comisia profesională şi de arbitri;
                     c) Comisia pentru activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale şi
                     d) Comisia pentru activitate organizatorică şi relaţii cu mediul de afaceri.
          (3) Fiecare din cele patru comisii sunt coordonate de un membru al Colegiului Curţii, stabilit de acesta.
          (4) La propunerea coordonatorului comisiei, Colegiul aprobă membrii acesteia dintre arbitrii înscrişi pe listă.

  Capitolul III
  Atribuţii


  Art. 7 Colegiul Curţii are următoarele atribuţii, conform art. 6(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare:
             a) asigură conducerea generală a Curţii de Arbitraj;
             b) adoptă Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;
             c) avizează Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj;
             d) propune, dacă este cazul, modificarea prezentului regulament, precum şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale;
             e) aprobă Lista de arbitri şi o propune Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş pentru confirmare;
             f) convoacă Plenul Curţii de Arbitraj;
             g) organizează întocmirea de culegeri de jurisprudenţă a Curţii de Arbitraj şi avizează publicarea acestora; asigură procurarea de documentaţie naţională şi străină necesară desfăşurării activităţilor arbitrilor;
             h) adoptă Regulamentul Secretariatului Curţii de Arbitraj;
             i) informează Plenul Curţii de Arbitraj despre activitatea desfăşurată de către Curtea de Arbitraj;
             j) colaborează cu alte Curţi de Arbitraj, cu instituţii universitare, cu organismele de conducere ale unor profesii liberale şi cu mediul de afaceri;
             k) exercită alte activităţi curente de administrare şi reprezentare a Curţii.

  Capitolul IV
  Dispoziţii finale


  Art. 9. (1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 28.10.2014, data aprobării lui de către Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ,Industrie şi Agricultură Timiş conform art. 29(3) din Legea nr. 335/2007.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă orice alte dispoziţii contrare.


  Pagina CCIAT Regulamentul Colegiului Curtii de Arbitraj a fost vizualizată de 1815 ori