Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Proiecte | Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest | CCIA Timiș a lansat un nou proiect menit profesionalizării angajaților - Comunicat de presa
 

   

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  CCIA Timiș a lansat un nou proiect menit profesionalizării angajaților
  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de proiect, Universitatea Politehnica Timișoara și S.C. Expert Consulting SRL în calitate de parteneri, au demarat activi-tățile din cadrul Proiectului Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți.

  Proiectul vizează promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă prin îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot par-cursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadrul formal, non-formal sau informal, asigurarea actualizării cunoștințelor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv privind orientarea profesională și validarea competențelor do-bândite, cu rezultat direct în creșterea competitivității economice a firmelor active din Regiu-nea Vest.

  Din grupul țintă fac parte 336 angajați cu contract individual de muncă din care 34 de per-soane care provin din firme din Regiunea Vest care își desfășoară activitatea principală sau secundară în unul dintre sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul dintre domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI cât și 40 de companii din care 36 de IMM-uri care vor beneficia de asistență în elaborarea planurilor de instruire a angajatilor și vor putea implementa aceste planuri în maximum 6 luni de la fina-lizarea proiectului.

  Obiectivele specifice regăsite în activitățile proiectului se referă la:
  1.    Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI pentru 336 de angajați din cadrul firmelor din Regiunea Vest;
  2.    Creșterea interesului întreprinderilor din Regiunea Vest care se încadrează în sectoa-rele economice/ domeniile identificate conform SNC și SNCDI, prin desfășurarea unei campanii de conștientizare a avantajelor acestor activități în rândul angajaților proprii;
  3.    Asistarea în elaborarea și implementarea planurilor de instruire în vederea calificării/ recalificării, perfecționării și specializării angajaților pentru minimum 40 de firme din care 36 IMM-uri care se încadrează în sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC și SNCDI la maximum 6 luni de la finalizarea proiectului;
  4.    Crearea și dezvoltarea unor parteneriate durabile cu 40 de firme din Regiunea Vest, fapt ce va conduce la creșterea pe termen lung a cooperării între top managementul întreprinderilor și angajații care vor participa la programele de instruire, contribuind astfel la atingerea obiectivului general al Axei Prioritare 3 - "Locuri de muncă pentru toți".

  Programe de formare profesională furnizate de CCIA Timiș:
  Programe de formare profesională informale:
  1.        Comunicare
  2.        Productivitate și eficiență personală
  3.        Inteligență emoțională
  4.        Lean manufacturing (producție cu costuri reduse) / Lean Services / Lean Office 5.        Product Part Approval Process (PPAP)
  6.        Design experiments
  Cursuri autorizate:
  1.        Curs responsabil mediu – Cod COR 325710
  2.        Curs cofetar-patiser / Nivel 3 Cod COR 751202
  3.        Curs lucrător în comerț / Nivel 2 – Cod COR 5220.1.1

  Programe de formare profesională furnizate de  Universitatea Politehnica Timișoara: 
  Cursuri autorizate:
  1.    Sudor nivel 3 - calificare
  2.    Operator mașini cu comandă numerică / Nivel 3
  3.    Tehnician prelucrări mașini cu comandă numerică / Nivel 4
  4.    Tehnician automatizări / Nivel 4
  5.    Inspector SSM

  Programe de formare profesională furnizate de Expert Consulting SRL:
  Cursuri autorizate:
  1.    Formator Cod COR 242401
  2.    Tutore de practică Cod COR 333309
  3.    Operator marketing Cod COR 263120

  Proiectul are o durată de 18 luni, din 19 decembrie 2019 până în 18 iunie 2021.

  Valoarea totală a proiectului este de 3.271.836,58 lei, din care valoarea eligibilă neram-bursabilă din FSE este de 2.740.313,54 lei.


  Informații suplimentare la tel: 0732-185.285,  e-mail: office@cciat.ro, Daiana Mirela BUZATU - Ma-nager de proiect.

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020